VSZTE Kispályás Labdarúgó Bajnoksága Fegyelmi Szabályzata

2019

 

A Veszprémi Szabadidő és Tömegsport Egyesület elnöksége 2013.02.26-án fogadta el az 1/2013. számú határozatában.

 

 

 

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §
A sportfegyelmi szabályzat célja, feladata

1. A Veszprémi Szabadidő és Tömegsport Egyesület (VSZTE) sportfegyelmi szabályzatának (a továbbiakban: Fegyelmi Szabályzat vagy röviden : FSZ) célja hogy:

a/ védje a játékban , a kispályás labdarúgás irányításában , szervezésében , lebonyolításában résztvevők személyét és jogait , továbbá  a sportág rendjét és tisztaságát ;

b/ segítsen betartani, illetve tiszteletben tartatni a kispályás labdarúgás verseny-és játékszabályát, a kispályás labdarúgással összefüggő egyéb szabályokat.

c/ ösztönözze a labdarúgókat a játékfegyelem megtartására, a sportszervezetével, a játékostársaival, az ellenfél játékosaival, a játékvezetőkkel, sportvezetőkkel, valamint a közönséggel szembeni sportszerű magatartásra;

d/ nevelje a játékosokat arra, hogy a mérkőzéseken a játékszabályoknak és azok szellemének megfelelően versenyezzenek;

e/ a fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a megfelelő súlyú fegyelmi büntetést.

2. A Fegyelmi Szabályzat feladata meghatározni, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi vétségnek és azt, hogy ennek elkövetője milyen fegyelmi eljárás keretében, milyen fegyelmi büntetésben részesíthető.

2. §
Felelősség


1/ A sportszervezetek (úgy a hazai, mint a vendég) felelősséggel tartoznak a labdarúgóik, sportszakembereik, tagjaik, szurkolóik és minden egyéb a mérkőzésen a sportszervezet felkérésére feladatot ellátó személyek viselkedéséért. Bárminemű szabályszegésért felelős, és felelősségre vonható, fegyelmi büntetéssel sújtható.

3. §
A fegyelmi szabályzat időbeli hatálya


1. A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban levő fegyelmi szabályzat szerint kell elbírálni.

2. Ha az elbíráláskor olyan új fegyelmi szabályzat van hatályban, amely szerint az elkövetett cselekmény már nem fegyelmi vétség, vagy az enyhébb elbírálás alá esik, akkor az új fegyelmi szabályzatot kell alkalmazni a hatályba lépése előtt elkövetett cselekményre is.4. §
A fegyelmi Szabályzat személyi és területi hatálya


1/ A Fegyelmi Szabályzatot kell alkalmazni a Veszprémi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban rendezett alább felsorolt mérkőzések résztvevőire:

a/ A Veszprémi Kispályás Labdarúgó Bizottság által korábban igazolt, átigazolt, továbbá a VSZTE által igazolt, átigazolt labdarúgóra (a továbbiakban labdarúgó)

b/ a labdarúgó szakosztállyal rendelkező sportszervezetre, labdarúgó sportszervezetre, klubra, labdarúgó szakosztályra, alkalmi csapatra (a továbbiakban együtt: sportszervezet);

c/ a sportszervezet sportvezetőjére, tagjára vagy alkalmazottjára (együtt: sportvezető);

d/ a labdarúgó edzőre,

e/ a VSZTE által kiküldött játékvezetőre, játékvezető segítőre és játékvezető ellenőrre (a továbbiakban együtt: játékvezető)

f/ a „kispadon” tartózkodó technikai vezetőre, intézőre, cserejátékosokra, egyéb személyekre, továbbá a mérkőzés lebonyolításában megbízás alapján közreműködőkre (a továbbiakban együttesen: a mérkőzés közreműködőjére).

II. fejezet

A FEGYELMI VÉTSÉG

5.§
Fegyelmi vétség


1/ fegyelmi vétség az a cselekmény, vagy mulasztás, amelyre a VSZTE által elfogadott FSZ büntetés kiszabását rendeli.

2/ fegyelmi vétséget követ el különösen az, aki a VSZTE szabályzatait és egyéb határozatait, labdarúgásra vonatkozó szabályait, határozatait megsérti.

3/ fegyelmi vétséget követ el az is, aki a sporttevékenysége körében vagy azzal összefüggően
              a/ bűncselekményt követ el;
              b/ a sport teljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy módszert alkalmaz (dopping), illetőleg annak alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre ajánlkozik;
              c/ magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak jogtalan előnyt nyújt, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz;
              d/ sportolóhoz, sportvezetőhöz, edzőhöz, játékvezetőhöz, tisztségviselőhöz, a mérkőzés közreműködőjéhez, valamint sportemberhez nem méltó magatartást tanúsít;
              e/ a labdarúgással kapcsolatos hivatalos iratot meghamisít, felhasznál vagy ezek valamelyikét megkísérli.
 

 

III. fejezet

A FEGYELMI BÜNTETÉSEK

6. §
A fegyelmi büntetés célja


A fegyelmi büntetés célja a labdarúgó sport rendjének és tisztaságának védelme érdekében a fegyelmi vétséget elkövető nevelése, valamint annak megelőzése, hogy a labdarúgó, illetve a sportág más résztvevője fegyelmi vétséget kövessen el.

7.§
Fegyelmi büntetések


1/ Labdarúgó fegyelmi büntetése lehet:

a/ írásbeli figyelmeztetés (kiállítás esetén nem alkalmazható)
b/ eltiltás meghatározott időre, mely időtartam alatt sehol sem játszhat,
c/ a labdarúgó a három hónapot meg nem haladó jogerős fegyelmi büntetését a versenykiírásban meghatározott tavaszi-őszi idény bajnoki játéknapokon köteles letölteni.

2/ A sportszervezet fegyelmi büntetése lehet:

a/ írásbeli figyelmeztetés; a pályarendszabályok előírásainak fokozott betartására;
b/ a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása;
c/ büntetőpontok levonása;
d/ játékos igazolási és átigazolási jog megvonása;
e/ a labdarúgó csapat alacsonyabb osztályba sorolása;
f/ bajnokságból, kizárás, játékjog felfüggesztés.

3/ A sportvezető fegyelmi büntetése lehet:

a/ írásbeli fegyelmeztetés, ha a fegyelmi vétség nem olyan súlyos, hogy elkövetőjével szemben kívánatos vagy szükséges lenne szigorúbb fegyelmi büntetés kiszabása,
b/ eltiltás labdarúgó mérkőzés vagy létesítmény látogatásától, labdarúgó rendezvényen való részvételtől,
c/ részleges vagy teljes eltiltás a VSZTE által szervezett vagy támogatott labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől meghatározott időre.
IV. fejezet

A FEGYELMI BÜNTETÉS KISZABÁSÁNAK ELVEI

8. §
A fegyelmi büntetés kiszabásának célja


A fegyelmi büntetést a büntetés céljának szem előtt tartásával, a fegyelmi szabályzatban meghatározott keretek között úgy kell kiszabni, hogy az igazodjék a fegyelmi vétség súlyához és az elkövető vétkességének fokához, továbbá az egyéb enyhítő és súlyosbító körülmények.

9. §
A fegyelmi büntetés enyhítése


1/ A fegyelmi büntetést általában enyhíteni lehet, ha annak legkisebb mértéke a fegyelmi büntetés céljára, valamint a kiszabásánál irányadó összes körülményre is figyelemmel túl szigorú. Ilyen esetben a különös részben megállapított büntetést annak alsó határánál enyhébb mértékben is ki lehet szabni, vagy a meghatározott büntetés helyett egy fokozattal alacsonyabb fegyelmi büntetési tétel is alkalmazható, labdarúgó esetében azonban a fegyelmi büntetés alsó határa egy mérkőzésnél kevesebb nem lehet.

10. §
A fegyelmi büntetés súlyosbítása


1/ A fegyelmi büntetést korlátlan mértékben súlyosbítani lehet, ha a büntetés legmagasabb mértéke a fegyelmi büntetés céljára, valamint a kiszabásánál irányadó összes körülményre is figyelemmel enyhe.

2/ Súlyosbítani kell a fegyelmi büntetését kétszeresen annak, aki:
a/ ugyanazon a mérkőzésen több fegyelmi vétséget követ el;
b/ ugyanazt a fegyelmi vétséget ugyanazon a mérkőzésen többször követi el vagy;
c/ visszaeső.

3/ Súlyosbítani kell a fegyelmi büntetését háromszorosan annak, aki a fegyelmi vétséget akkor követi el amikor a labda játékon kívül van.


4/ Visszaesőnek minősül az, akit a fegyelmi vétség elkövetését megelőzően már fegyelmi büntetésben részesült és ennek a büntetésnek a letöltésétől számított egy éven belül újabb fegyelmi vétséget követ el.

11. §
A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése


1/ A Fegyelmi Bizottság az egy évnél rövidebb időtartamú  fegyelmi büntetés végrehajtását legfeljebb egy évig terjedő időtartamra felfüggesztheti, akkor ha az elkövetett fegyelmi vétség csekélyebb tárgyi súlyú és a felfüggesztéstől kellő nevelő hatás várható, illetőleg, ha újabb fegyelmi vétség elkövetésének elmaradása alapos okkal remélhető.

2/ A fegyelmi büntetés hatálya alatt, vagy annak lejártától számított 6 hónapon belül nem függeszthető fel a fegyelmi büntetés akkor, ha:
a/  a fegyelmi vétség elkövetője visszaeső;
b/ a fegyelmi büntetés felfüggesztésének kedvezményében már korábban részesült.

3/ A korábban kiszabott fegyelmi büntetést végre kell hajtani akkor, ha:
a/ a fegyelmi büntetés felfüggesztésének ideje alatt a Fegyelmi Bizottság azt állapítja meg, hogy a büntetést a 2. bekezdésben foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel;
b/ a fegyelmi vétség elkövetőjével szemben a fegyelmi büntetés felfüggesztésének próbaideje alatt újabb fegyelmi vétség miatt fegyelmi büntetést szabnak ki.

4/ a felfüggesztés idejének eredményes elteltét úgy kell tekinteni, mintha fegyelmi büntetést ki sem róttak volna, azonban a felfüggesztés leteltét követő kettő éven belüli újabb fegyelmi vétség elkövetése esetén a felfüggesztés miatt le nem töltött büntetés alapjául szolgáló fegyelmi vétséget a büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményeként lehet figyelembe venni.

12.§
A fegyelmi büntetés kiszabásának feltétele


Fegyelmi büntetést csak akkor lehet kiszabni, ha a FSZ a cselekményt fegyelmi vétségnek nyilvánítja és meghatározza a fegyelmi büntetés formáját és mértékét.


13. §
Sportszerűség, kemény játék


1/ Sportszerű az a játékos, aki a játék általános alapelveire épült játékszabályokat betartja és játékostársával is betartatja, illetve erre törekedve játéka és magatartása megfelel a játékszabályok írott és íratlan szabályainak, ezek szellemének, a Fair Play követelményeinek.

2/ Keményen játszik az aki, testi erejét kihasználva ellenfele testi épségét nem veszélyeztetve, szabályosan küzd a labda megszerzéséért, megtartásáért, vagy megjátszásáért, illetve azért, hogy gólt érjen el, gólt szerezzen, vagy gólt akadályozzon meg.

V. fejezet

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A játékos fegyelmi vétségei és azok büntetése

14. §
Sportszerűtlenség


1/ Sportszerűtlen az, aki a labdarúgás játékszabályait megszegi és a szabályok szellemét is figyelmen kívül hagyva testi erejével visszaél, ellenfele testi épségét durván veszélyezteti, továbbá aki a labda megszerzésének szándéka nélkül ellenfele játékképtelenné (harcképtelenné) tételére törekszik, vagy – a gondatlan veszélyeztetést kivéve – ezek megvalósítására kísérletet tesz.

 

2/ Az a játékos, aki az ellenfelével, saját játékostársával vagy a közönséggel szemben a játék szabályaival, vagy annak szellemével ellentétesen, sértő módon viselkedik, valamint olyan magatartást tanúsít, amellyel zavarja a szabályos játékot, sportszerűtlenséget követ el.

3/ Az a játékos, aki káromkodik, játékostársát vagy ellenfelét durva szavakkal szidalmazza, ellenfelére megtévesztő szándékkal rákiált, vagy állandóan ingerli, gúnyolja, rá sértő, becsmérlő megjegyzéseket tesz, a feléje nyújtott segíteni akaró kezet sértő módon, durván ellöki, továbbá az is, aki a pályán kívül levőkkel, különösen a nézőkkel vitatkozik vagy őket ingerli, gúnyolja, a játéktérről kikiabál, illetve sértő megjegyzéseket vagy illetlen mozdulatokat tesz, valamint aki a játék szabályos keretek közt történő lebonyolítását időhúzással, sérülés tettetésével (szimulálással), a labda játékvezetői sípszó utáni elrúgásával, a szabadrúgás végrehajtásának akadályozásával, valamint más módon akadályozza sportszerűtlenséget követ el.

4/ Az a játékos, aki gól után „gólörömében” engedély nélkül elhagyja a játékteret és ünnepel vagy magát ünnepelteti, sportszerűtlenséget követ el.

5/ Az 1-4. bekezdésekben felsorolt vétségek elkövetése esetén a fegyelmi büntetés:
játéktól eltiltás:

a.,  1 héttől - 6 hétig,

b., 1 mérkőzéstől – 6 mérkőzésig.


15. §
Veszélyes játék


1/ Az a játékos aki a labda megszerzéséért, megtartásáért vagy megjátszásáért folyó küzdelemben a test–test elleni játék szabályait megszegve az ellenfél testi épségét sérülés veszélyének teszi ki, büntetése:
játéktól eltiltás:

a., 1 héttől - 4 hétig,

b., 1 mérkőzéstől – 4 mérkőzésig.

2/ az a játékos, aki ellenfele testi épségét olyankor veszélyezteti, amikor a labda nincs megjátszható közelségben, a büntetése:
játéktól eltiltás:

a., 5 héttől - 8 hétig,

b., 5 mérkőzéstől – 8 mérkőzésig.

16. §
Durva játék


1/ Durvaságot követ el az, aki a labda megszerzéséért, megtartásáért vagy a megjátszásáért folytatott küzdelemben ellenfele testi épségét durván veszélyezteti illetve azt megkísérli, büntetése:
játéktól eltiltás:

a., 1 héttől - 6 hétig,

b., 1 mérkőzéstől – 6 mérkőzésig.

2/ Az a játékos aki a játékszabályokban nem megengedett módon olyankor is durván veszélyezteti ellenfele testi épségét, vagy azt megkísérli, amikor a labda nincs megjátszható közelségben:
játéktól eltiltás:

a.,  7 héttől - 10 hétig,

b., 7 mérkőzéstől – 10 mérkőzésig

 

17. §
Az ellenfél megrúgása


1/ Az a játékos aki az ellenfelét a labda megszerzéséért, megtartásáért, vagy megjátszásáért folyó küzdelemben megrúgja, letalpalja, rugó lábára rátart, őt gáncsolja vagy elbuktatja, illetve ezek valamelyikére kísérletet tesz, a büntetése:

A/ Ha sérülést nem okozott: 
játéktól eltiltás:

a., 1 héttől - 6 hétig,

b., 1 mérkőzéstől – 6 mérkőzésig

B/ Ha súlyos sérülést okozott:
játéktól eltiltás

a., 1 – 12 hónapig,

b., 6 – 30 mérkőzésig

C/ Ha halálos sérülést okozott:
a játéktól eltiltás örökre

2/ Az a játékos, aki az 1/ bekezdésben meghatározott cselekmény valamelyikét olyankor követi el, amikor a labda nincs megjátszható közelségben a büntetése:

A/ Ha sérülést nem okozott:
játéktól eltiltás

a., 8 – 14 hétig,

b., 8 mérkőzéstől – 14 mérkőzésig

B/ Ha súlyos sérülést okozott:
a., 3 – 12 hónapig

b., 12 mérkőzéstől – 30 mérkőzésig

C/ Ha halálos sérülést okozott:
játéktól eltiltás örökre


18. §
Az ellenfél ellökése


1/ Az a játékos, aki a labda megszerzéséért, megtartásáért vagy megjátszásáért folyó küzdelemben az ellenfelének testi épségét veszélyezteti, így például: kézzel combbal, farral, derékkal bármelyik oldalról löki, ellöki, ellenfelének neki ugrik, „aláfekszik” vagy ezek valamelyikére bármely módon kísérletet tesz, durva szabálytalanságot követ el, a büntetése:

A/ Ha sérülést nem okozott:
játéktól eltiltás

a., 1 héttől - 6 hétig.
b., 1 mérkőzéstől – 6 mérkőzésig


B/ Ha súlyos sérülést okozott:
játéktól eltiltás

a., 7 héttől - 12 hétig
b., 7 mérkőzéstől – 12 mérkőzésig


C/ Ha halálos sérülést okozott:
a játéktól eltiltás örökre

2/ Az a játékos, aki az 1. bekezdésben meghatározott cselekmény valamelyikét olyankor követi el, amikor a labda nincs megjátszható közelségben, a büntetése:

A/ Ha sérülést nem okozott:
játéktól eltiltás

a., 8 héttől - 14 hétig,

b., 8 mérkőzéstől – 14 mérkőzésig.

B/ Ha súlyos sérülést okozott.
a., 3 hónaptól – 12 hónap
b., 12 mérkőzéstől – 30 mérkőzésig


C/ ha halálos sérülést okozott:
a játéktól eltiltás örökre

19. §
Az ellenfél leköpése, megütése


1/ Az a játékos, aki a labda megszerzéséért, megtartásáért vagy megjátszásáért folyó küzdelemben az ellenfelét leköpi, „lefejeli”, tenyérrel, kézzel, ököllel, karral, könyökkel vagy valamilyen tárggyal például labdával, megüti vagy ezek valamelyikére kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése:

A/ Kísérlet esetén:
játéktól eltiltás:

a.,  1 héttől - 5 hétig.
b., 1 mérkőzéstől – 5 mérkőzésig


B/ ha sérülést nem okozott:
játéktól eltiltás:

a.,  6 héttől - 12 hétig.
b., 6 mérkőzéstől – 12 mérkőzésig.


C/ Ha súlyos sérülést okozott:
a., 6 hónaptól – 18 hónap
b., 18 mérkőzéstől – 30 mérkőzésig.


D/ Ha halálos sérülést okozott:
a játéktól eltiltás örökre

2/ fegyelmi vétséget követ el az a játékos is, aki játékostársát vagy ellenfelét – amikor a labda nincs megjátszható közelségben – leköpi, megüti, „lefejeli” vagy egyéb módon bántalmazza, vagy ezek elkövetésére kísérletet tesz, ezért a büntetése:

A/ Kísérlet esetén:
játéktól eltiltás:

a., 6 héttől - 12 hétig.
b., 6 mérkőzéstől – 12 mérkőzésig.


B/ ha sérülést nem okozott:
6 hónaptól -18 hónap

C/ Ha súlyos sérülést okozott:
2 évtől - 10 évig

D/ Ha halálos sérülést okozott:
a játéktól eltiltás örökre

 

20. §
Az ellenfél visszatartása, feltartóztatása


Az a játékos, aki a labda megszerzéséért, megtartásáért vagy megjátszásáért folyó küzdelemben az ellenfelét kézzel megfogja, visszahúzza, visszarángatja, feltartja, vagy aki a labda megjátszásának a szándéka nélkül ellenfelét feltartóztatja (zárja) vagy ezek valamelyikére kísérletet tesz, a büntetése:

játéktól eltiltás 1 héttől - 3 hétig,

21. §
A labda megfogása (kezezés)


Az a játékos, aki a játékban levő labdát szándékosan kézzel megfogja, vagy szándékosan hozzáér, a büntetése:

játéktól eltiltás:

a., 1 héttől - 3 hétig,

b., 1 mérkőzéstől – 3 mérkőzésig.


22.§
A kapus bántalmazása


Az a játékos, aki a kapu előterén belül tartózkodó kapust megrúgja, megüti, ellöki, vagy erre kísérletet tesz, a büntetése:

játéktól eltiltás:

a., 1 héttől - 10 hétig.
b., 1 mérkőzéstől – 10 mérkőzésig.


23. §
A védekező csapat utolsó mezőnyjátékosának - kapusának szabályszegése

 A védekező csapatnak az a kapujához legközelebb tartózkodó mezőnyjátékosa, vagy kapusa, aki az ellenfél gólhelyzetben levő játékosát szabálytalanul akadályozza a gól elérésében, a büntetése:

A/ Ha sérülést nem okozott:
játéktól eltiltás:

a., 1 héttől -  3 hétig.
b., 1 mérkőzéstől – 3 mérkőzésig


B/ Ha súlyos sérülést okozott.
játéktól eltiltás:

a.,  4 héttől - 10 hétig.
b., 4 mérkőzéstől – 10 mérkőzésig.


24.§
Kíméletlen játék


1/Az a játékos, aki a labda megszerzéséért folyó küzdelemben a labda megszerzésének, megtartásának vagy megjátszásának látható szándéka nélkül ellenfelét, annak testi épségét veszélyeztető módon szabálytalanul úgy támadja, hogy ellenfele játékra alkalmatlanná tételére törekszik, vagy erre kísérletet tesz a büntetése:

A/ Ha sérülést nem okozott:
játéktól eltiltás:

a., 4 héttől - 8 hétig.
b., 4 mérkőzéstől – 8 mérkőzésig.

B/ Ha súlyos sérülést okozott.
játéktól eltiltás:

a.,  9 héttől - 16 hétig
b.,  9 mérkőzéstől – 16 mérkőzésig.


C/ Ha halálos sérülést okozott:
a játéktól eltiltás örökre

2/ Az a játékos, aki az 1/ bekezdésben meghatározott cselekmény valamelyikét a labda megszerzésének, megtartásának, vagy megjátszásának szándéka nélkül követi el a büntetése:

A/ Ha sérülést nem okozott:
játéktól eltiltás:

a., 10 héttől – 5 hónapig,

b., 10 mérkőzéstől – 20 mérkőzésig.

B/ Ha  súlyos sérülést okozott.
a., 5 hónap – 18 hónap
b., 20 mérkőzéstől -  18 hónap       


C/ Ha halálos sérülést okozott:
a játéktól eltiltás örökre

25.§
A néző vagy a mérkőzés más hivatalos résztvevőjének a bántalmazása


 Az a játékos, aki a nézőt, a rendezőt vagy a mérkőzés más hivatalos résztvevőjét bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz, a büntetése:

A/ Kísérlet esetén:
a., 4 – 8 hét
b., 4 mérkőzéstől – 8 mérkőzésig.


B/ ha sérülést nem okozott:
a., 3 – 6 hónap
b., 10 mérkőzéstől – 25 mérkőzésig.       


C/ Ha súlyos sérülést okozott:
játéktól eltiltás 1 évtől - 5 évig.

D/ ha halálos sérülést okozott:
játéktól eltiltás örökre


26. §
Levonulás a játéktérről


1/ Ha az egész csapat hagyja el a játékteret, büntetése:

levonás 5 pont a csapattól, és a mérkőzés 5-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára történő igazolása,

2/ Az a sportvezető, labdarúgó edző, aki a játékosnak a játékosok egy csoportjának vagy a csapat valamennyi játékosának a pályáról történő levonulását elrendeli, illetve nem tesz meg minden tőle telhetőt a játékos vagy a játékosok visszatéréséért, a büntetése:

eltiltás a VSZTE által szervezett vagy támogatott labdarúgással kapcsolatos sporttevékenységtől 6 hónaptól 12 hónapig,

VI. fejezet

A JÁTÉKOS, A JÁTÉKVEZETŐ, A VSZTE ELLEN
ELKÖVETETT FEGYELMI VÉTSÉGEK

27. §
A játékos bántalmazása


1/ Durva sportszerűtlenséget követ el - a játékos kivételével - az, aki a játékost a játéktéren vagy azon kívül - a játékos kijáróban, az öltözőhöz vezető folyosóban, illetve az öltöző környékén - sértegeti vagy tettlegesen bántalmazza, ezért a büntetése, ha az elkövető sportvezető, labdarúgó edző, játékvezető, illetve tisztségviselő, a büntetése:

a/ eltiltás a labdarúgással kapcsolatos sporttevékenységtől 1 hónaptól 3 évig,

b/ ha a tettleges bántalmazás súlyos sérülést okozott:
   - eltiltás a labdarúgással kapcsolatos sporttevékenységtől 1 évtől 6 évig.

c/ ha a tettleges bántalmazás a játékos halálát okozta:
   - a VSZTE által szervezett és támogatott labdarúgással kapcsolatos minden sporttevékenységtől eltiltás örökre.

2/ Ha az elkövető a mérkőzés más hivatalos résztvevője, a büntetése:

a/ eltiltás a labdarúgó létesítmények látogatásától 1 hónaptól 3 évig,

b/ ha a tettleges bántalmazás súlyos sérülést okozott eltiltás a labdarúgással kapcsolatos sporttevékenységtől 4 évtől – 6 évig,

c/ ha a tettleges bántalmazás a játékos halálát okozta, a VSZTE által szervezett és támogatott labdarúgással kapcsolatos minden sporttevékenységtől eltiltás örökre.

28. §
A játékvezetővel szemben elkövetett sportszerűtlenség


1/ Az a játékos, aki játékvezető - ideértve a játékvezető segítőjét is - téves, vagy tévesnek vélt döntése, ítélete ellen reklamál, működését bírálja a büntetése:
játéktól eltiltás:

a., 1 héttől - 4 hétig.
b., 1 mérkőzéstől – 4 mérkőzésig.


2/ Ha a játékos a játékvezető személyét sértő kifejezést használ, vagy mozdulatot tesz, a büntetése:
játéktól eltiltás:

a.,  3 héttől - 8 hétig.
b., 3 mérkőzéstől – 8 mérkőzésig.


3/ Ha a játékos a játékvezetőt leköpi, egyéb módon tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése:

A/ Kísérlet esetén:
játéktól eltiltás:

a.,  5 héttől – 10 hétig.
b.,  5 mérkőzéstől – 10 mérkőzésig.

B/ ha sérülést nem okozott:
játéktól eltiltás:

a.,  3 hónaptól - 18 hónapig.
b., 12 mérkőzéstől – 18 hónapig


C/ Ha súlyos sérülést okozott:
eltiltás 2 évtől  - 8 évig,

E/ ha halálos sérülést okozott:
játéktól eltiltás örökre.

29.§
A játékvezető sértegetése, bántalmazása


1/ Az a sportvezető, labdarúgóedző, játékvezető, tisztségviselő, valamint a mérkőzés más hivatalos közreműködője, aki a játékvezető - ide értve a játékvezető segítőjét is - téves vagy tévesnek vélt döntése, ítélete ellen reklamál működését bírálja, a büntetése:
a/ írásbeli figyelmeztetés,
b/ eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől („kispadtól”) mérkőzésen történő közreműködéstől 1 héttől - 1 hónapig.

2/ Ha az 1/ bekezdésben felsorolt személyek valamelyike a játékvezető személyét sértő kifejezést használ, vagy mozdulatot tesz a büntetése:
a/ eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől („kispadtól”) mérkőzésen történő közreműködéstől 1 hónaptól – 3 hónapig.

3/ Ha az 1/ bekezdésben felsorolt személyek valamelyike a játékvezetőt leköpi, egyéb módon tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése:


A/ Kísérlet esetén:
eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 6 hónaptól - 12 hónapig.

B/ ha sérülést nem okozott:
eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 13 hónaptól - 18 hónapig.

C/ ha súlyos sérülést okozott:
eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 2 évtől - örökre.

D/ Ha tettleges bántalmazás a játékvezető halálát okozta:
a labdarúgással kapcsolatos minden sporttevékenységtől eltiltás örökre.

30. §
A VSZTE hivatalos kiküldöttjével szemben
elkövetett sportszerűtlenség


1/ Az a játékos, aki a VSZTE hivatalos kiküldöttjét személyét sértő módon szidalmazza, vagy súlyosan megsérti, a büntetése:

6 – 12 hónapig

2/ Az a játékos, aki a kiküldöttet leköpi vagy egyéb módon tettlegesen bántalmazza, a büntetése:

A/ Ha sérülést nem okozott:
13 – 18 hónapig

B/ Ha súlyos sérülést okozott:
játéktól eltiltás 2 évtől – 10 évig.

C/ ha tettleges bántalmazás a kiküldött halálát okozza:
a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől eltiltás örökre.

3/ Ha az elkövető sportvezető, labdarúgó edző, játékvezető, vagy közreműködő, a büntetése:

A/ Ha sérülést nem okozott:
a/ eltiltás a labdarúgással kapcsolatos sportvezetői, labdarúgó edzői, játékvezetői, közreműködői tevékenységtől 6 hónaptól - 12 hónapig.

B/ Ha súlyos sérülést okozott:
eltiltás a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől 1 évtől – 10 évig.

C/ Ha a bántalmazás a kiküldött halálát okozta:
eltiltás a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől örökre.

31. §
Sportvezető szabályzatszegése


1/ Az a sportvezető, labdarúgó edző, játékvezető vagy a mérkőzés közreműködője aki a VSZTE alapszabályát a labdarúgással kapcsolatos szabályait, határozatait megszegi fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése:

a/ írásbeli figyelmeztetés,
b/ eltiltás a labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 6 hónaptól - 12 hónapig.

VII. fejezet

A SPORTSZERVEZET FEGYELMI VÉTSÉGEI

32. §
A versenykiírás és más szabályzatok megszegése


1/ Az a sportszervezet, labdarúgó szakosztály (a továbbiakban sportszervezet), amelyik a labdarúgással kapcsolatos szabályokat, szabályzatokat megszegi, az azok alapján kötött szerződést, megállapodást nem tartja be, fegyelmi vétséget követ el , a büntetése

a/ írásbeli figyelmeztetés,
b/ büntetőpont levonás,
c/ sportszervezet játékjogosultságának meghatározott időre történő felfüggesztése.

2/ Ha a mérkőzésen rendbontás történik, a rendező sportszervezet büntetése:

a/ írásbeli figyelmeztetés;
b/ kötelezés a pályarendszabályok előírásainak fokozott betartására, az ehhez szükséges feltételek biztosítására;
c/ 1-5 pont levonás

3/ Ha a mérkőzés közben a játéktérre, vagy a pályakorláton belülre a testi épséget is veszélyeztető bármilyen tárgyat dobnak be, a rendező sportszervezet büntetése:

a/ 1-5 pont levonás,
b/ kötelezés a pályarendszabályok előírásainak fokozott betartására, az ehhez szükséges feltételek biztosítására;

4/ Ha rendbontás a mérkőzés befejezése után a pályáról történő levonulás közben történik, a rendező sportszervezet büntetése:
-          1-5 pont levonás

5/ Ha a mérkőzésen a rendbontás, különösen a játékvezető illetve a játékos bármilyen módon történő bántalmazása vagy testi épségének veszélyeztetése miatt félbeszakad, a rendező sportszervezet büntetése:

-          vétkes csapat elvesztette a mérkőzést
-          3-5 pont levonás
-    vétkes csapat kizárása vagy felfüggesztése

33. §
Jogosulatlan játék


1/ A sportszervezet a felelős azért, hogy a mérkőzésen csak játékjogosultsággal rendelkező játékos szerepelhessen. Fegyelmi eljárást kell indítani az ellen a vezető ellen, akinek felróható, hogy játékjogosultsággal nem rendelkező játékost szerepeltet.
2/ Nem rendelkezik játékjogosultsággal, azért a mérkőzésen nem szerepelhet az a játékos:
a/ aki érvényes tagsági igazolvány nélkül játszik,
b/ aki a hatáskörrel rendelkező és illetékes sportszerveket félrevezetve, szerzett igazolást, átigazolást,
c/ aki más játékos tagsági igazolványával, vagy hamisított tagsági igazolvánnyal játszik,
d/ aki a bármely okból később lejátszott mérkőzésen játszik, de az eredeti kisorsolt játéknapot követően kapott igazolást, átigazolást az sportszervezethez,
e/ akinek játékjoga fel van függesztve,
f/ akit a játéktól eltiltottak,
g/ aki a versenyjegyzőkönyvben nem szerepel,
h/ az illetékes szövetség versenykiírásában a játékjogosultságra vonatkozó előírásokat megszegi,

 

 

Büntetése:
1.       Jogosulatlan játék esetén, amennyiben óvást nem nyújtanak be, az illetékes és hatáskörrel rendelkező FB – az elévülési időn belül és legkésőbb a bajnokság befejezése utáni 8. napig – hivatalból jár el. A játékjogosultsággal nem rendelkező labdarúgó sportszervezetének évi összeredményéből azon mérkőzések után, amelyeken a labdarúgó jogosulatlanul szerepelt, a megszerzett bajnoki pontjait, plusz mérkőzésenként egy – egy büntetőpontot kell levonni.
2.       A játékos és a vétkes személyek ellen az illetékes és hatáskörrel rendelkező FB-nak a tudomásra jutástól számított 180 napig lehet fegyelmi eljárást elrendelni.

Megjegyzés:
-          a játéktól időre történő eltiltás minden olyan labdarúgó eseményre (valamennyi osztályra) vonatkozik, amit a VSZTE szervezett, vagy támogat
a felfüggesztett vagy kizárt csapat játékosai 1 évig nem igazolhatóak másik csapatba.

VIII. fejezet

A FEGYELMI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, HATÁSKÖRE, ILLETÉKESSÉGE

34. §

A Fegyelmi Bizottság összetétele, hatásköre, illetékessége

1/ A fegyelmi jogkört első fokon a háromfős fegyelmi bizottság gyakorolja, amelyet az elnökség nevez ki.

2/ Az illetékes Fegyelmi Bizottság jár el első fokon a labdarúgók, a sportszakemberek ellen indult fegyelmi eljárásban.
3/A Fegyelmi Bizottság jár el első fokon mindazokban az ügyekben, amelyeket a VSZTE a hatáskörébe utal.

35. §
A Fegyelmi Bizottság tagjának kizárása
(Összeférhetetlenség)


1/ A fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Bizottság elnökeként, tagjaként, jegyzőkönyvvezetőjeként nem vehet részt az:
a)      aki ellen a fegyelmi eljárás indult, valamint a sértett;
b)      aki az eljárás alá vont személynek vagy a sértettnek házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadottja, mostoha-, vagy nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha-, vagy nevelőszülője, testvére, egyeneságbeli rokonának házastársa, házastársának egyeneságbeli rokona vagy testvére; aki a fegyelmi eljárásban, mint tanú vagy szakértő vesz részt.
c)      Aki a fegyelmi eljárás alá vont személlyel perben vagy haragban áll;
d)     Akitől a fegyelmi felelősség elfogulatlan, tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható;
e)      Akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke fűződik.

IX. fejezet

A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

36. §
Az alapelvek alkalmazása


A fegyelmi eljárás alapelvei általános érvényűek, azokat az egész fegyelmi eljárásban, annak minden szakaszában alkalmazni kell.

37. §
Az eljárás kezdeményezése


1/ A fegyelmi eljárást csak fegyelmi vétség alapos gyanúja megléte esetén lehet elrendelni.

2/ A Fegyelmi Bizottság elnöke fegyelmi eljárást rendelhet el, de indítványozhatja:
a)      a VSZTE elnöksége;
b)      a VSZTE elnöke;
c)      a bajnokságot lebonyolító verseny(rendezési)bizottság elnöke;

3/ A fegyelmi eljárás elrendelhető akkor is, ha a játékvezető nem vehetett észre súlyos sportszerűtlenséget és ezért nem tudott döntést hozni.

4/ Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás írásbeli elrendelése után folytathatja le a Fegyelmi Bizottság. Labdarúgó kiállítása, labdarúgó-, sportszakember mérkőzésjegyzőkönyvben rögzített feljelentése; rendbontás mérkőzésjegyzőkönyvben történt rögzítése elrendelésnek minősül.

 

38. §
Bizonyítási kötelezettség, ártatlanság vélelme


1/ Senki nem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg azt a fegyelmi eljárás során hozott jogerős határozat meg nem állapítja.

2/ A fegyelmi eljárás alá vont személy vagy sportszervezet nem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására. A fegyelmi vétség bizonyítása illetve a bizonyítékok értékelése, mérlegelése a Fegyelmi Bizottságra hárul.
39. §
A védekezés joga és a kitanítás kötelezettsége


1/ Aki ellen fegyelmi eljárás indult, jogosult arra, hogy az elrendelés okát, annak tartalmát megismerje, kérdéseket és észrevételeket tegyen, valamint a fegyelmi eljárás szabályai által meghatározott eljárási cselekményben részt vegyen.

2/ A Fegyelmi Bizottság köteles az eljárásban résztvevőt jogairól, és kötelessége teljesítésének vagy elmulasztásának következményeiről kitanítani, a jogorvoslati lehetőség igénybevételének lehetőségeiről és módjáról felvilágosítani.

X. fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

40. §
Meghatalmazott képviselő részvétele a tárgyaláson


1/ A fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vontat meghatalmazott képviselője is képviselheti.

2/ A fegyelmi eljárásban a megbízott képviselője nem lehet olyan személy, aki a VSZTE-ben bármilyen tisztséget tölt be.

41. §
A fegyelmi határozat nyilvántartása


1/ A fegyelmi határozatban kiszabott büntetést, a felfüggesztés időtartamát nyilván kell tartani.

2/ A fegyelmi büntetést az erre a célra rendszeresített nyilvántartólapra a Fegyelmi Bizottság jegyzi fel, vagy a VSZTE más alkalmas módon tartja nyilván.

3/ A fegyelmi büntetések nyilvántartásáról a VSZTE gondoskodik.

 42. §
A fellebbezésre jogosultak, határidők


A fegyelmi határozat ellen fellebbezésre jogosult:
a)      aki ellen a fegyelmi határozatot hozták;
b)      a reá vonatkozó rendelkezés ellen az, akivel szemben a határozat rendelkezést tartalmaz;
c)      a VSZTE elnöke.

1/ A fellebbezés határideje 8 nap.

2/ A fellebbezés határidejét a határozat kézbesítésétől kell számítani.

43. §
A fegyelmi határozat jogerőre emelkedése


1/ A fegyelmi határozat jogerőre emelkedik, és végrehajtható válik:
a)      ha az eljárás alá vont a fellebbezésről lemond, a elmondást követő napon;
b)      fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon;
c)      fellebbezés esetében a Kispályás Bizottság határozatának a kézbesítését követő napon.


                                                              

 

XI. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. §
Általános rendelkezés


A Fegyelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2004. évi I. számú sporttörvény, valamint a sportfegyelmi felelősségről szóló és/vagy 39/2004(03.12) kormányrendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

45. §
Általános rendelkezés


Ezen szabályzatot a Veszprémi Szabadidő és Tömegsport Egyesület Elnöksége 2013.02.26-án hagyta jóvá. Hatályba lép az aláírást követően azonnal. Visszavonásig érvényes.Veszprém, 2013.02.26